Aktuális események 2019/20

09.24-28. Határtalanul program megvalósítása

09.27. Sportágválasztó nap - Kéktó

09.27. Klubnapközi

Aktuális események 2019/20

10.04. Okt. 6-i rádiós megemlékezés az Aradi vértanúk emlékére

10.11. Bolyai matematika csapatverseny

Aktuális események 2019/20

 

Szigetszentmiklósi Bíró Lajos Iskola bemutatkozása

Köszöntöm Önt a Szigetszentmiklósi Bíró Lajos Általános Iskola honlapján!

Megtiszteltetés, hogy érdeklődéssel fordul iskolánk oktató-nevelő tevékenysége felé.
Szigetszentmiklós, a főváros vonzáskörzetében elhelyezkedő kisváros. A városban három általános iskola működik, közülük az egyik, a Bíró Lajos Általános Iskola.
Az iskola 1959-től a központi, Kossuth Lajos utcai épület megépítésétől három helyszínen biztosítja a diákok tanulását. Részben a Kossuth Lajos utcában, a központi épülettől öt ház távolságra található „Buga” iskola, és sportudvar, valamint a Petőfi utcai, régi községi iskola ad otthont a diákoknak.
A központi épület megépítésére a diáklétszám megnövekedése miatt volt szükség, majd az 1988-as felújítás és bővítés is az említett ok miatt történt.

Iskolánk főbb adatai:

Központi épület 2310 Szigetszentmiklós, Kossuth Lajos utca 11.
Iskolához tartozó "Buga" rész 2310 Szigetszentmiklós, Kossuth Lajos utca 17.
Iskolához tartozó "Petőfi" rész 2310 Szigetszentmiklós, Petőfi Sándor utca 13.
Diáklétszám 789 fő
Tantestület 62,5 fő
Pedagógiai munkát segítők 9 fő


A „Buga”

Az állagmegóvás és az épületeken belüli felújítások rendszeres és folyamatos feladatok, kiemelten a „Buga iskolában”, ahol az épület szinte műemléki jelleget ölt. Az épületben melegítőkonyha üzemel, és két egymásba nyíló helyiségből alakították ki az étkező. Ezen kívül három tanteremben folyik gyógypedagógiai oktatás, fejlesztés. Az épülethez tartozó sportudvaron kulturált körülmények között, az atlétika, a labdajátékok, és egyéb szabadtéri szabadidős tevékenységek űzéséhez alkalmas terület áll rendelkezésre az iskolahasználók számára.
Iskolánk, több mint 30 éve vállalta fel a város fogyatékkal élő tanulóinak nevelését, oktatását.
Jelenleg szegregáltan (külön a „Buga” épületben) 3 csoport 28 fővel működik. Mind a nyolc évfolyamon van tanuló. A tanulásban akadályozott tanulókkal együtt, integráltan 5 fő értelmi akadályozott, 3 fő autista és 1 fő alig látó gyermek tanul. A szülői igényeket felmérve napközis csoport indítására volt szükség, mely 14 fővel működik.
Mindhárom csoportot képzett gyógypedagógus vezeti


A „Petőfi”

A Petőfi utcai három tantermes iskola jelenleg az első osztályos kisdiákok helye, ahol a gondozott tágas tantermek, és az udvari játékokkal felszerelt iskolaudvar megfelelő átmenetet biztosít az óvodából, az iskolai beilleszkedésre. Négy párhuzamos első osztályból az egyik, a központi épületben kapott helyet.
Elsőseink minden nap mindhárom épületben megfordulnak, hiszen tanóráik után ebédelni a „Bugába”, napközibe a központi épületbe mennek.


A „központi épület”

A központi épület tantermei gondozottak, jól felszereltek, a bútorzat minden teremben egységes, a használók életkorának megfelelő. Két felszerelt számítástechnika terem, logopédiai szoba, természettudományi előadóterem, rajzterem, egy kicsi könyvtár, egy tornaszoba, és a tornaterem biztosít lehetőséget szaktantermi foglalkozásokra.
A természettudományos tantárgyak, és a matematika oktatás kiemelt szerepet kapott, így minden diák emelt óraszámban, és különböző szintű csoportokban tanulhatja ezeket a tantárgyakat. A nyelv- és számítástechnika tanítás is csoportbontásban folyik, a kisebb létszámból adódó gyorsabb haladás érdekében. A 2011. évi Köznevelési Törvény értelmében 2012. szeptember 1-től, megvalósult az első és az ötödik évfolyamon a mindennapos testnevelés óra.

Szakköreink, és tanórán kívüli foglalkozásaink mind diákjaink nevelését oktatását, különböző szintű fejlesztését szolgálják. Felzárkóztató és tehetséggondozó foglalkozások az egyéni diákigények megvalósulását segítik.
Az épület 26 tantermében, 615 diákot helyeztünk el.

Iskolánk alapítója 1690-ben az akkori református egyházközség volt. Az alapító szellemiségéhez híven, az iskolában (tanítási időn kívül) református hitoktatás folyik. Évfolyamaink „a” osztályai a református osztályok, ahol hitoktatói végzettséggel rendelkező osztályfőnökök segítik a diákok nevelését. Az „ a” osztályokba nem kizárólag református, hanem más egyházközösséghez tartozó diák is beiratkozhat.

Iskolánk speciális szolgáltatásai a logopédiai fejlesztés, a gyógytestnevelés melynek keretében heti három alkalommal szakemberek foglalkoznak fejlesztésre szoruló tanulóinkkal. Heti két alkalommal pszichológus és heti egy délután a Nevelési Tanácsadó szakembere segíti az iskolában folyó nevelési oktatási tevékenységet.
Iskolaorvosi, védőnői és fogászati szolgáltatás valamennyi tanulónk rendelkezésére áll.

Iskolai diákönkormányzatunk optimális szervezeti kereteket biztosít a demokratikus tanulói joggyakorláshoz, rendezvényei révén színesíti a közösségi programokat. Tanulóközösségünket érintő kérdésekben komoly partnerünk az iskolai Szülői Munkaközösség, Iskolaszék.
Remélem, iskolánk fő tevékenységeinek rövid bemutatása felkeltette érdeklődését.

 

 

Szigetszentmiklós, 2012-10-23

Noseda Tibor

igazgató