Aktuális események 2022/2023

December 1.

- Iskolai rajzverseny

December 2.

- A tanulók jelentkezése a központi írásbeli
felvételi vizsgára közvetlenül a központi
írásbeli felvételi vizsgát szervező intézménybe

December 4.

- Adventi vasárnap

December 6.

- Mikulás

December 8.

- Bolhapiac 14.00-15.00-ig

December 9.

- Difer mérés elvégzése

December 14.

- Vers- és prózamondó verseny 1-2.évfolyam

- Iskolai rajzverseny-leadási határideje

December 15.

- Vers- és prózamondó verseny 3-4.évfolyam

December 16.

- Pest megyei Rendőrkapitányság
előadása: Közlekedésbiztonság -felső
tagozat 11-es terem, 12.50-13.35

- Ismeretterjesztő előadás - 11-es
terem, 14.00-15.00

December 18.

- Gyerekek karácsonya Református templom

December 20.

- Magatartás és szorgalom értékelés -
osztályfőnök értékel

-Mikulás - Party 15.00-17.00

December 21.

- Iskolai karácsonyi ünnepség
Osztálykarácsonyok

- Kántálás 14.00
Tanári karácsony 17.00

December 22-23.

-Téli szünet

December 26-30.

-Téli szünet

Aktuális események 2022/2023

Aktuális álláshirdetések - megtekintés

Titkárság nyitvatartás
Hétfő: 7:30 - 12:00
Kedd: -
Szerda: 7:30 - 12:00
Csütörtök: 7:30 - 16:00
Péntek: 7:30 - 12:00
(12:00-12:30 ebédszünet)

 

 

Digitális segédanyagok:

 

FELMÉRÉS

Számos

Egér mozgatása

Bal klikk

Jobb klikk

Húzás

Dupla katt

Billentyűk

Videokos

Pontok összekötése

Színező

Puzzle

Szigetszentmiklósi Bíró Lajos Általános Iskola
Intézményi Tanácsának ügyrendje

 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 73. § (3)-(4) bekezdései alapján az iskolában a helyi közösségek érdekeinek képviseletére intézményi tanácsot kell létrehozni.
 
Az intézményi tanács jogi személy, amely hatósági nyilvántartásba vétellel jön létre, ügyrend alapján működik.
 
A(z) Szigetszentmiklósi Bíró Lajos Általános Iskola Intézményi Tanácsa (a továbbiakban: Intézményi Tanács) - az Nkt. 73.§
 
(5) bekezdés e) pontjában foglalt felhatalmazás alapján – az alábbi ügyrendet fogadta el.
 
 
I.
 
Az Intézményi Tanács adatai
 
 
 
1.         Neve: Szigetszentmiklósi Bíró Lajos Általános Iskola Intézményi Tanácsa
 
2.         Az érintett nevelési-oktatási intézmény (a továbbiakban: Iskola)
 
-     neve: Szigetszentmiklósi Bíró Lajos Általános Iskola
 
-     székhelye: 2310 Szigetszentmiklós, Kossuth Lajos utca 11.
 
-     OM azonosítója: 037745
 
3.         Képviselője: Papp István elnök
 
-     Telefonszáma: 0624505102
 
-     Telefax száma: 0624505102
 
-     E-mail címe: varoshaza@szigetszentmiklos.hu
 
 
II.
 
Az Intézményi Tanács célja és feladatai
 
 
 
1.         Az Intézményi Tanács működésének célja a helyi közösségek érdekeinek képviselete az Iskolában.
 
2.         Az Intézményi Tanács feladatai a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 121. §-a alapján:
 
2. 1. Dönt
 
-     működési rendjéről és munkaprogramjának elfogadásáról,
 
-     elnökének és tisztségviselőinek megválasztásáról, továbbá
 
-     azokban az ügyekben, amelyekben a nevelőtestület a döntési jogot az intézményi tanácsra átruházza.
 
2. 2. Véleményt nyilvánít a pedagógiai program, az Iskola szervezeti és működési szabályzata, a házirend, az iskolai munkaterv elfogadása, továbbá a köznevelési szerződés megkötése előtt.
 
2. 3. Véleményét be kell szerezni az Iskolában folyó fakultatív hit- és vallásoktatás idejének és helyének
meghatározásához.
 
2. 4. Véleményt nyilváníthat az Iskola működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben.
 
2. 5. Véleményt nyilváníthat az Iskola által szervezett, nem ingyenes szolgáltatások körébe tartozó program megvalósításával kapcsolatban meghatározott legmagasabb összeg tekintetében.
 
2. 6. Kezdeményezésére a nevelőtestületi értekezletet össze kell hívni.
 
2. 7. Az Iskola vezetőjének félévenkénti beszámolója alapján megfogalmazza és eljuttatja a fenntartó számára az Iskola működésével kapcsolatos álláspontját.
 
3.         Az Iskola működésének támogatására az Intézményi Tanács alapítványt hozhat létre.
 
4.         Az Intézményi Tanács feladatai ellátásához térítésmentesen használhatja az Iskola helyiségeit, berendezéseit, ha ezzel nem akadályozza annak működését.
 
 
III.
 
Az Intézményi Tanács tagsága
 
 
 
1.         Az Nkt. 73. § (4) bekezdése szerint létrejött Intézményi Tanács tagjai:
 
-     nevelőtestület delegáltjai
 
1
 
-     iskolai szülői szervezet, közösség delegáltjai
 
1
 
-     iskola székhelye szerinti települési önkormányzat delegáltjai
 
1
 
2.         Az Intézményi Tanács létszáma összesen: 3 fő.
 
3.         Az Intézményi Tanács tagjait az intézményvezető bízza meg a delegálásra jogosultak véleménye alapján a feladat ellátására.
 
 
IV.
 
Az Intézményi Tanács szervezete
 
 
 
1.         Az Intézményi Tanács összehívása
 
1. 1. Az Intézményi Tanács szükség szerint, de minden tanulmányi félévben legalább egy alkalommal ülésezik.
 
1. 2. Az Intézményi Tanács ülését az első félévben január 31-ig, a második félévben augusztus 31-ig össze kell hívni.
 
1. 3. Az Intézményi Tanács összehívása az elnök feladata.
 
1. 4. Az elnöknek a tagok részére meghívót kell küldeni a hely, az időpont és a napirendi pontok közlésével legalább nyolc nappal az ülés időpontja előtt. A meghívóban közölni kell azt az időpontot, amelyben az ismételt ülést meg kell tartani, ha az eredeti időpontban megtartott ülés nem volt határozatképes.
 
1. 5. Az Intézményi Tanács összehívását a tagok egyharmada írásban kezdeményezheti az ok és a cél megjelölésével, ebben az esetben az elnök 15 napon belül köteles összehívni az Intézményi Tanácsot.
 
2.         Az Intézményi Tanács ülésének határozatképessége
 
2. 1. Az Intézményi Tanács ülése határozatképes, ha azon a szavazásra jogosult tagok több mint fele jelen van.
 
2. 2. A határozatképtelenség miatt elhalasztott ülés változatlan napirend mellett határozatképes a megjelent tagok számától függetlenül.
 
3.         A határozathozatal módja
Az Intézményi Tanács határozatait egyszerű szótöbbséggel – amennyiben az Intézményi Tanács titkos szavazás elrendeléséről nem dönt – nyílt szavazással hozza. Minden tagnak egy szavazata van. Szavazategyenlőség esetén a levezető elnök szavazata dönt.
 
4.         Az Intézményi Tanács ülésével kapcsolatos egyéb rendelkezések
 
4. 1. Az Intézményi Tanács üléseit az elnök vezeti. Az elnök az ülés levezetésével mást is megbízhat.
 
4. 2. Az ülésről jegyzőkönyv készül, amelyet az elnök és egy, az Intézményi Tanács által megválasztott tag hitelesít.
 
5.         Az Intézményi Tanács elnöke
 
Az Intézményi Tanács tagjai közül többségi szavazással elnököt választ. Elnöknek az választható meg, aki életvitelszerűen az Iskola székhelyével azonos településen lakik.
 
5. 1. Az elnök feladata és hatásköre:
 
-     az Intézményi Tanács által elfogadott ügyrendet legkésőbb az elfogadást követő tizenötödik napon megküldi a hatósági nyilvántartást vezető hivatalnak jóváhagyásra,
 
-     az Intézményi Tanács ülésének összehívása, határozatainak ellenjegyzése,
 
-     képviseli az Intézményi Tanácsot,
 
-     intézkedik és dönt a hatáskörébe utalt ügyekben,
 
-     minden olyan feladat ellátása, amelyet jogszabály az elnök hatáskörébe utal.
 
 
V.
 
Az Intézményi Tanács megszűnése
 
 
 
Az Iskola megszűnésével, valamint az Intézményi Tanácsot létrehozó szervezetek megszüntető döntésével az Intézményi Tanács megszűnik.
 
 
 
 
VI.
 
Vegyes és záró rendelkezések
 
 
 
Jelen ügyrendben nem szabályozott kérdésekre az Nkt., a nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról szóló 229/2012 (VIII.28.) Korm. rendelet és a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet az irányadó. A jelen ügyrenddel, illetve az említett jogszabályi rendelkezésekkel összhangban az Intézményi Tanács munkatervében vagy más szabályzatában további szabályokat alkothat.
 
Az ügyrendet elfogadó ülés dátuma: 2013. 10. 15
 
Az ügyrend módosulását az Intézményi Tanács képviseletére jogosult személy 5 napon belül bejelenti az Oktatási Hivatalnak.
 
 
Az Intézményi tanács tagjai:

Elnök: Papp István, a helyi önkormányzat részéről

Tagok: 

  • Jakabné Galambos Mária, az intézmény részéről
  • Nyíri Melinda, a Szülői Munkaközösség részéről